Què és l’amiant?

Què és l’amiant?

L’amiant és un mineral que es presenta en forma de fibres flexibles. La seva característica principal és que es descomponen amb facilitat fins a quedar reduïdes a fibres microscòpiques.

El fibrociment amb amiant és un material compost de ciment i fibres d’amiant que es va utilitzar en la construcció i, sota altres composicions i formes, en la indústria.

L’empresa Uralita© fabricava materials per a la construcció amb amiant fins al 2002 en forma de plaques, cobertes o parets pluvials, baixants d’aigua, canalitzacions i dipòsits d’aigua. La major part d’aquest material segueix instal·lat malgrat haver acabat la seva vida útil.

Uneix-te

Impulsat per:

Quines malalties produeix?

L’amiant és un potent cancerigen (grau 1). Si les fibres s’alliberen, s’inhalen o s’ingereixen poden quedar als pulmons i altres parts del cos, i provocar greus patologies que poden aparèixer entre 10 i 40 anys després de l’exposició a l’amiant. No hi ha dosi mínima de seguretat.

Enfermetats associades al contacte amb el asbest:

Aproximació a la situació a Catalunya

Aproximació a la situació a Catalunya. Sr. Lluís Mallart. ACM 2020.
Departament de Treball. Generalitat de Catalunya

En la jornada tècnica, Amiant: De la Microscopia Òptica (MO) a la Microscopia Electrònica (ME), s’introdueix un debat entre les persones tècniques interessades en la problemàtica de l’amiant i, específicament, entre les que treballen en aquest sector. Es dona la paraula a les empreses que ja han recorregut bona part d’aquest camí, basant-se en el coneixement científic dels efectes de les fibres d’amiant i en la implementació de noves tècniques i de nous procediments de treball.