RESTES DE FIBROCIMENT AL TURÓ DE LA ROVIRA

Plataforma Can Barò. J.R. Carme

Com a resposta de les qüestions que des de la Plataforma Can Baró vam fer amb data 16 /11/2020 a representats polítics del Districte Horta-Guinardó al respecte a la presència de restes de fibrociment en el Turó de la Rovira sens va respondre el següent:

“Informar-vos que el proper dijous 5 i divendres 6 de novembre (si la meteorologia acompanya) es realitzarà el servei de retirada de fragments de fibrociment al Turó de la Rovira, zona de Can Baró , similar a l’actuació de l’any passat . Seran dues jornades, del total de 4 contractades. En funció de la quantitat de residus obtinguts , en les següents, incidirem més en unes zones o mourem el recorregut per agafar altres espais.”

A mitjans de novembre, vos demanàvem resultats al respecte d’aquest “servei de retirada de fragments de fibrociment i còpia de l’entrada en abocador autoritzat de la quantitat de restes recollits.

Amb data de 25 de novembre i una vegada (sic) consultats als tècnics del Districte ens vau adjuntar un document explicatiu en el que tindríem respostes a les nostres preguntes, on deia :

“El passat 5 i 6 de novembre es van realitzar dues jornades de retirada per l’empresa citada anteriorment i es va recollir i entregar a abocador uns 80 kg ( pendent de rebre el registre de l’abocador)”.

Donada la història de l’indret i de la pràctica il·legal d’abocament de runes després d’obres de construcció/enderroc , l’existència de terra vegetal i vegetació i els factors climatològics ,els fragments o elements que puguin existir poden tant aflorar com enterrar-se i desplaçar-se.

L’empresa adjudicatària, inscrita al RERA i tenint un Pla de Treball degudament aprovat , té contractades dues jornades més de retirada que es realitzaran en els propers mesos a mode de seguiment. S’ha demanat una ampliació de la zona de treball per incloure part del Turó que toca la Font d’en Fargues.

També és important a dir que no s’analitza si els trossos trobats contenen fibres d’amiant o asbest, que són les causants de les patologies respiratòries i motiu pel qual es va prohibir l’ús de l’amiant. Per tant, no es pot assegurar que tota la quantitat retirada contingui dites fibres.”

El mateix dia, 25 de novembre, us vam fer a mans una contesta indicant la nostra sorpresa davant d’alguna afirmació del document anterior i, molt concretament, fent-vos sabedors de que tots els restes de fibrociment són contenidors de fibres d’amiant i que, si (independentment de les anàlisis, que no considerem siguin necessaris per identificar el fibrociment) l’empresa contractada va recollir elements minerals que no eren fibrociment, pot ser, no feia la feina prevista.

A data d’avui, encara no tenim còpia del registre d’entrada de les restes recollits a l’abocador. I, per altre banda, creiem que no fiscalitzeu els treballs que contracteu. Això representa una inútil despesa de recursos econòmics.

Continuant amb les periòdiques revisions de la zona triangular de més trànsit de persones en el Turó de la Rovira que habitualment fem des de la Plataforma Can Baró avui, dia 12 de gener de 2021, al fer aquesta revisió em tingut la desagradable sorpresa d’obtenir els resultats que vos adrecem a continuació.

Recorregut de inspecció fet el dia 12 de gener de 20121. Intensitat

Com es pot comprovar, el recorregut és pràcticament el mateix que el teòricament netejat els dies 5 i 6 de novembre i coincideix amb el pactat amb els veïns al 2019, per èsser el de major trànsit de persones. També és molt notable la quantitat de retalls de fibrociment que es troben en les escales d’accés des del mirador de la Rovira fins a sota de les bateries.

Cada una d’aquestes fotografies correspon a un dels waipoints del croquis, i aquí no hi són la totalitat de les fotos dels retalls de fibrociment trobats.

Vos demanem una mica més de serietat en les actuacions, i restem a la vostra disposició per si, és el cas, teniu dificultats en la identificació d’aquest material (fibrociment) altament cancerigen.