Avantprojecte de llei d’erradicació de l’amiant

Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència

Consulta pública prèvia a l’elaboració de la llei d’erradicació de l’amiant

La consulta té per objecte recollir les opinions, demandes, preocupacions, necessitats, etc. de la ciutadania i dels diferents col·lectius i sectors potencialment afectats per poder regular, amb caràcter general i de forma uniforme en tot el territori, l’erradicació de l’amiant per tal de salvaguardar la salut de la població pel que fa a l’exposició a aquest material.